logo

OMT

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett specialistområde för sjukgymnaster. Viktigt vid OMT är att patienten får en förklaringsmodell till sina besvär vilket kan bestå i en genomgång av anatomi, funktion och de olika uppkomstmekanismerna till besvären.

OMT-terapin är uppdelad i tre steg vilket ger en bred och djup kompetens för att kunna undersöka och behandla alla typer av rygg, led- och muskelbesvär samt även besvär som har sin grund i nervpåverkan.

OMT-sjukgymnasten har en helhetssyn och gör vid sin undersökning en analys av patientens hållning och funktion. Vid undersökningen görs specifika tester som sedan är till hjälp då diagnosen ställs. En individuell behandlingsplan utformas sedan tillsammans med patienten.

är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastiken/fysioterapin för behandling av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (Rörelsesystemet).

Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsykosocial modell samt omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet.

Vad gör en OMT-utbildad sjukgymnast?

Undersökning: I en bedömning utförd av en OMT sjukgymnast ingår en omfattande anamnes samt undersökning utifrån en patient centrerad modell. En mängd fysiska undersökningsverktyg finns att tillgå, där smärtreproduktion, avlastningstester och specifikt riktade rörlighetstester ingår. Bedömning görs av en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, där hänsyn tas till eventuell påverkan från psykosociala faktorer. Detta är en viktig del i det kliniska resonemang som i högsta grad styr behandlingsupplägget. I bedömningen tas också hänsyn till ett omfattande antal differentialdiagnoser, som eventuellt leder till kompletterande undersökningar.

Behandling:

Behandling planeras i samråd med patienten där konkreta del- och slutmål sätts upp. Behandlingen baseras på individens förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och fascia samt behandling av det perifera nervsystemet. I det akuta skedet kan åtgärderna vara mer specifikt inriktade på enskild led eller symtomgivande struktur. Ofta kompletteras den manuella behandlingen med individuell funktionsträning och/eller styrketräning, som inte sällan ökar i omfattning efter det akuta skedet. Det kliniska resonemanget fortgår under behandlingsperioden och skapar en bra förutsättning för att anpassa behandlingen till varje enskild patient. Under ett besök hos en OMT-sjukgymnast undervisas alltid patienten om den troliga orsaken till besvären. Detta syftar till att öka patientens kunskap om sina besvär. Ökad kunskap leder till en ökad känsla av kontroll, vilket i sin tur innebär minskad oro och en minskad smärtupplevelse. Patienten undervisas i, och uppmuntras till egenaktivitet för att förhindra återfall. Det huvudsakliga målet med behandlingen är att lindra smärta och att optimera en persons funktionstillstånd.

Ann Hafström är utbildad  OMT 3, och tar emot patienter med smärt-funktionstillstånd som behöver specifik bedömning/utredning/behandling. Ta kontakt med ann@aktivhalsakliniken.se.

Sveriges OMT-utbildningsprogram är godkänt av IFOMPT. – Läs mer: http://www.sjukgymnastforbundet.se/Om-LSR/Sektioner/OMT/Vad-ar-OMT/#sthash.65WTFwan.dpuf

xxDSC_7257

Datum: december 19, 2013