logo

Basal Kroppskännedom™

Basal Kroppskännedom (Body Awareness Therapy) är en behandlingsform inom sjukgymnastyrket. Behandlingsformen har använts sedan 70-talet och utvärderats vetenskapligt sedan dess.

Syfte

Syftet med Basal Kroppskännedom är att ge förutsättning till ett resursrikt förhållningssätt i livet och att förbättra hälsotillståndet vid stressrelaterad ohälsa.

Tillvägagångssätt – metodik

I Basal Kroppskännedom – BK siktar övningar till att via kroppen bli mer medveten om sambandet mellan kroppslig reaktion, tanke, känsla och handling. Övningarna sker i rörelse och stillhet vilket inbegriper meditation i sittande och gående. Uppmärksamheten riktas mot upplevelsen under övandet. Medveten närvaro och en tillåtande attityd genomsyrar övandet.

Förutom övningarna ingår även utrymme för reflektion. Detta ger ytterligare möjlighet att medvetandegöra upplevelser och att sätta ord på dessa. Viljan att förändra kan väckas och ge förutsättning för vidare val. Metoden kan ge förutsättning till att ändra beteenden, vanor och förhållningssätt i livet genom en ökad medvetenhet.

  • Individuell bedömning inklusive upprätta mål och delmål
  • Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut med terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom och tillämpning mot stressrelaterad ohälsa, guidar personer individuellt eller i grupp på mottagningen
  • Regelbundet eget övande i Basal Kroppskännedom i vardagen vilket kan inkludera att föra dagbok
  • Individuell uppföljning under behandlingsperioden
  • Utvärdering sker med vetenskapligt utvärderat instrument för Basal Kroppskännedom

 

Förväntat resultat

  • Ökad medvetenhet, tillgång till lugn, ökad självkänsla, egenkontroll
  • Återhämtning
  • Förändrat förhållningssätt
  • Väg för stresshantering här och nu och förebyggande
  • Förbättrad funktions- och aktivitetsförmåga
Basal Kroppskännedom, Aktiv Hälsa Kliniken
Datum: december 19, 2013